Jakie warunki trzeba spełnić aby legalnie posiadać ptasznika z gatunku Brachypelma? | TerraSklep

Promocje

Wiedza

 

Istnieje wiele opracowań na ten temat jednak większość ma kilkadziesiąt stron, zawierają długie treści ustaw a przeczytanie ich powoduje powstanie jeszcze większych wątpliwości odnośnie tego co trzeba mieć i zrobić aby posiadać ptasznika rodzaju Brachypelma legalnie.

Tylko  Brachypelma znajduje się na liście CITES aneks B. Inne ptaszniki nie podlegają żadnym regulacjom a obrót nimi jest dozwolony bez wymagań jakichkolwiek dokumentów.

 

Sprawa wygląda następująco, aby posiadać legalnie ptasznika Brachypelma powinniśmy:

 

1. Mieć dokument udowadniający jego legalne pochodzenie. Może to być jeden z poniższych wariantów:

 

- jeżeli ptasznik urodził się w polskiej hodowli (nieważne czy to duża hodowla czy jednorazowe rozmnożenie w domu) powinno do ptasznika być dołączone zaświadczenie o urodzeniu w niewoli wydane przez Powiatowy Inspektorat Weterynarii odpowiedni do miejsca urodzenia ptaszników. Do każdego ptasznika powinno być osobne zaświadczenie. Może być to kopia poświadczona zgodnością z oryginałem.

 

- jeżeli ptasznik pochodzi z zagranicy powinien mieć kopię zezwolenia CITES na import okazów opisana zgodnie z wytycznymi zawartymi w ustawie o ochronie przyrody, jeżeli w kraju importowanym nie ma CITES to należy posiadać dowód zakupu lub oświadczenie hodowcy od, którego kupujemy.

 

- inne dokumenty świadczące o sposobie wejścia w posiadanie zwierzęcia np. umowa darowizny lub użyczenia, dokumenty wskazujące na otrzymanie okazu w spadku, faktury, rachunki, inna dokumentacja dotycząca transakcji , potrzebne przede wszystkim do oceny legalności wejścia w posiadanie okazu. Dokument uznawany przez inne państwo członkowskie, jako wystarczający dowód świadczący o legalnym pochodzeniu okazu. W razie wątpliwości, należy potwierdzić, czy dokument spełnia ten warunek. Można to zrobić zwracając się z pytaniem bezpośrednio do organu zarządzającego odpowiedniego państwa lub za pośrednictwem polskiego Ministerstwa Środowiska.

 

 

Nie jest dokładnie określone który dokument bądź grupa dokumentów wystarczy do udowodnienia legalności pochodzenia ptasznika bądź innego zwierzęcia. Czasem może wystarczyć jeden dokument czasem posiadanie kilku dokumentów może okazać się nie wystarczające. Dlatego należy posiadać jak najlepszą dokumentację okazu i nie nabywać zwierząt z podejrzanych źródeł.

 

 

2. Rejestracja –  stawonogi nie podlegają obowiązkowi rejestracji. Inne zwierzęta trzeba rejestrować np. żółw, wąż, kameleon. Ptasznik jest stawonogiem więc wyjaśnijmy raz za zawsze, że ptaszników się nie rejestruje.

 

 

Obowiązek posiadania i przekazania dokumentów podczas przekazania zwierzęcia z listy CITES jest regulowany prawnie. Przepisy Ustawy o ochronie przyrody nawiązują do wymogów prawa Unii Europejskiej1 w zakresie międzynarodowego i wewnętrznego handlu gatunkami zagrożonymi wyginięciem. Przepisy nowej Ustawy o ochronie przyrody nakładają na podmioty zajmujące się handlem zwierzętami zagrożonymi wyginięciem obowiązek posiadania i przekazywania nabywcy dokumentacji potwierdzającej legalność pochodzenia okazu. Kopie dokumentów oryginalnych muszą być w ściśle określony sposób poświadczane. Naruszenie tego przepisu (czyli nieposiadanie lub nieprzekazanie dokumentacji) zagrożone jest karą aresztu lub grzywny (Art. 131 pkt 1 Ustawy o ochronie przyrody).

 

 

1 W Polsce od 1 maja obowiązują bezpośrednio odpowiednie przepisy prawa wspólnotowego - rozporządzenia338/97 (wersja zaktualizowana w Rozp. 1497/2003 oraz Rozp. 834/2004);1808/2001; 776/2004. Lista gatunków, handel którymi podlega ograniczeniom, znajduje się w aneksach (A-D) do Rozporządzenia 338/97 (wersja zaktualizowana w Rozp. 1497/2003: http://europa.eu.int/eur-lex/pl/dd/docs/2003/32003R1497-PL.doc ).

 

Źródła:

- Art. 64 ust 1 ustawy o ochronie przyrody z 16 kwietnia 2004

- ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 338/97

- http://srodowisko.ekologia.pl

- http://www.salamandra.org.pl